Biotechnologia

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Komisji Akredytacyjnej i uchwałą Senatu Akademii Medycznej w Poznaniu, w roku akademickim 2005/2006 został utworzony na Wydziale Lekarskim II AM nowy kierunek studiów – biotechnologia ze specjalnością biotechnologia medyczna. Od roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im.K. Marcinkowskiego utworzono nowy dwustopniowy kierunek biotechnologia medyczna w miejsce kierunku biotechnologia ze specjalnością biotechnologia medyczna.

Biotechnologia należy do grupy najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin nauki na świecie i w związku z tym obejmuje coraz szersze obszary nauki i przemysłu. Również w planach perspektywicznych polskiego rządu rozwój biotechnologii polskiej jest priorytetem.

W związku z bardzo szeroką i zróżnicowaną tematyką, ogromem informacji oraz postępem technologicznym jakie obejmuje biotechnologia, w krajach wysokorozwiniętych pojawiają się tendencje do wyodrębniania specjalistycznych kierunków w obrębie tej dziedziny. Dlatego też, po raz pierwszy w Poznaniu, w naszej Uczelni uruchomiono na kierunku biotechnologia specjalność biotechnologia medyczna, której standardy nauczania są unikatowe i stworzone na konkretne zapotrzebowanie rynku pracy. Idąc dalej dwa lata temu utworzono dwustopniowy kierunek biotechnologia medyczna. Rozwój biofarmaceutyki, genoterapii i diagnostyki molekularnej spowodował, że na rynku pracy pojawiło się zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie znających szczególnie biotechnologie stosowane w ochronie zdrowia, zasady prowadzenia badań leków, metody projektowania bioproduktów i ich testowania na modelach przedklinicznych i u ludzi. Potrzeby te zgłaszają liczne firmy farmaceutyczne, firmy nadzorujące badania kliniczne, instytuty naukowe, szpitale kliniczne, uczelnie medyczne, a także firmy prawnicze i firmy rzeczników patentowych.

W roku akademickim 2005/2006 rozpoczęto kształcenie na kierunku Biotechnologia w trybie studiów jednolitych magisterskich. Natomiast począwszy od roku 2006/2007 przyjmowani są studenci na studia I stopnia, licencjackie (3 lata). W roku akademickim 2009/2010 odbył się pierwszy nabór na studia drugiego stopnia (dwuletnie uzupełniające magisterskie). Od roku akademickiego 2015/2016 trwa nabór studentów i kształcenie na kierunku biotechnologia medyczna.

Studenci poza przedmiotami obowiązkowymi mają do wyboru także przedmioty fakultatywne w ramach których, zobowiązani są zrealizować określoną liczbę godzin, kierując się własnymi zainteresowaniami.

Studia na biotechnologii oparte są na Europejskim Systemie Punktów Kredytowych (ECTS), który umożliwia uznanie okresu studiów w innych uczelniach w kraju i zagranicą. Poza dydaktyką na kierunku j.w. W Katedrze prowadzone są również zajęcia na Wydziale Farmacji (immunologia) i Wydziale Nauk o Zdrowiu (kosmetologia).