Historia Katedry

Krótka historia jednostki

Katedrę Biotechnologii Medycznej (KBM) Wydziału Lekarskiego II powołano w 2005 roku. Cel utworzenia Katedry związany był głównie z uruchomieniem w Uniwersytecie Medycznym (UMP) nowego kierunku studiów: biotechnologia, specjalność: biotechnologia medyczna.

Historia powstania KBM rozpoczyna się jednak wiele lat wcześniej. W roku 1990, dr hab. med. Andrzej Mackiewicz, zatrudniony w Katedrze Onkologii Wydziału Lekarskiego naszej Uczelni, oddelegowany został do pracy w Wielkopolskim Centrum Onkologii (WCO), na którego bazie miał zorganizować Zakład Immunologii Nowotworów (ZIN). ZIN zlokalizowano na bazie istniejącego Działu Diagnostyki, który obejmował: Laboratorium Diagnostyczne, Zakład Patologii, Pracownię Bakteriologii, Pracownię Badania Cytostatyków. Podjęto aktywne działania modernizacyjne, które m.in. obejmowały automatyzację (robotyzację) analiz w laboratorium diagnostycznym. W tym czasie też doszło do zmian personalnych w innych Pracowniach Działu. Pierwszymi pracownikami ZIN byli: mgr Maria Łaciak, mgr Małgorzata Kapcińska, lek. Paweł Niziołek. Unowocześnienie bazy szpitalnej oraz działalność naukowa i dydaktyczna ZIN sprawiły, iż WCO zaczęło być rozpoznawalne i zaliczane do czołowych ośrodków onkologicznych w kraju. W roku 1994 przekształcono Dział Diagnostyki w Zakład Diagnostyki i Immunologii Nowotworów WCO, w którego skład wchodziły: Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracownia Bakteriologii, Pracownia Immunologii, Pracownia Hodowli Tkanek, Pracownia Terapii Genowej i Izotopowa. Wraz z rozwojem technologii medycznych powstały Pracownie Genetyki Nowotworów i Cytometrii Przepływowej. Ponadto, utworzono Poradnię Genetyki Nowotworów (jedną z pierwszych w kraju) i Poradnię Immunologiczną. Aktywność badawcza i badawczo-rozwojowa (B+R), przede wszystkim rozwój nośników genów oraz jedne z pierwszych na świecie prób zastosowania terapii genowych u ludzi doprowadziły do postawienia ZIN oraz WCO w szpicy krajowych i europejskich centrów onkologii klinicznej i doświadczalnej.

Władze UMP podjęły decyzję, o podjęciu próby komercjalizacji wyników prac B+R prowadzonych w ZIN nad terapeutyczną genetycznie modyfikowaną szczepionką czerniakową. W tym celu w roku 2003 utworzono firmę biotechnologiczną AGIRx Ltd. (Active Gene Interventions Limited), którą zarejestrowano w Anglii i Walii. Była to pierwsza w historii powojennej Polski firma założona z inicjatywy Uczelni w celu wdrożenia innowacyjnego leku opracowanego przez polskich uczonych. Później, w roku 2005, założono firmę biotechnologiczną spin-off UMP, BioContract Sp z o.o., która od 2008 roku wytwarza powyższą szczepionkę przeznaczoną do badań klinicznych wg standardów Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP).

W roku 2004 rozpoczęto remont generalny Zakładu Diagnostyki i Immunologii Nowotworów. W związku z tym część działalności naukowej, w tym wytwarzanie szczepionki genetycznej, dzięki uprzejmości władz Akademii Rolniczej w Poznaniu tymczasowo przeniesiono do Pilotażowej Stacji Biotechnologii. Po remoncie KBT wraz z ZIN zlokalizowana została w nowych pomieszczeniach, a w lokalach gdzie znajdowała się Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracownia Immunologii, Cytometrii Przepływowej, Izotopowa powstał Oddział Terapii Genowej (którego nigdy nie uruchomiono). Zakład Patologii przeniesiono do nowo powstałego budynku WCO, Pracownię Diagnostyki przeniesiono do dobudowanego piętra istniejącego budynku, a Pracownię Bakteriologii na inne piętro „starego” budynku. KBM funkcjonująca na bazie Zakładu Diagnostyki i Immunologii Nowotworów WCO, wyposażonego głównie w aparaturę UMP, stała się nowoczesną, doskonale wyposażoną jednostką badawczo-naukową Uczelni. Ponadto, z funduszy europejskich w trakcie remontu utworzono na terenie KBM Wytwórnię preparatów medycznych zaawansowanych technologii (wg wymogów GMP) – jedyną tego typu w kraju zlokalizowaną w szpitalu przy łóżku chorego.

W roku 2010 “rozkwit KBM” na terenie WCO się zakończył, Dyrekcja WCO „zreorganizowała” Zakład Diagnostyki i Immunologii Nowotworów. Z jednostki tej wyłączono: Pracownię Diagnostyki Laboratoryjnej i Pracownię Bakteriologii, co zasadniczo nie miało znaczenia dla funkcjonowania KBM. Jednak wyłączono także Pracownie Genetyki Nowotworów, Cytometrii Przepływowej oraz Izotopową. Praktycznie w KMB pozostały Pracownie: Immunologii oraz Terapii genowej i Wytwórnia GMP.

W roku 2016 Uczelnia oddała w użytkowanie Centrum Biologii Medycznej - piękny, funkcjonalny, nowoczesny ośrodek dydaktyczny z nowoczesnym zapleczem badawczo-naukowym. Zlokalizowano w nim kilka katedr, w tym KBM. W związku z przeznaczeniem budynku, całą dydaktykę przeniesiono do nowych pomieszczeń oraz laboratoriów dydaktycznych i sal seminaryjnych Katedry. W części badawczej zorganizowano pracownie: Biologii Molekularnej Nr 1 i 2, Cytometrii Przepływowej, Inżynierii Białek, Biologii Komórki, Pokój Aparaturowy.