Kierownik Katedry

Prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Mackiewicz

Prof . zw. dr hab. n. med. Andrzej Mackiewicz urodził się 24 grudnia 1953 w Gorzowie Wlkp. W roku 1972 rozpoczął studia w Akademii Medycznej w Poznaniu, które ukończył w 1978 r., uzyskując tytuł lekarza medycyny. W latach 1978–1981 odbył studia doktoranckie w Zakładzie Anatomii Patologicznej AM w Poznaniu, a w 1982 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy pt.: „Wytwarzanie alfa-1-fetoprotein (AFP) przez ludzkie tkanki płodowe i nowotworowe”; promotor: prof. dr hab. Jan Bręborowicz.

W 1990 r. habilitował się w Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, przedstawiając rozprawę pt.: „Badania mechanizmów kontrolujących glikozylację białek ostrej fazy”. W 1994 r. otrzymał tytuł profesora nauk medycznych.

Równocześnie z karierą naukową zdobywał specjalizacje: w 1980 r.– z patomorfologii, w 1984 r. – z interny, w 2003 r. – w dziedzinie onkologii klinicznej. Posiada Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego.

W latach 1981–1983 pracował w Klinice Chorób Zakaźnych AM w Poznaniu jako starszy asystent, a w latach 1983–1985 w Klinice Reumatologii jako adiunkt. W latach 1983, 1984 i 1985 przez dwa miesiące co roku przebywał na stypendium naukowym w Zakładzie Patologii Szpitala Okręgowego (filii Uniwersytetu w Goeteborgu) w Jonkoping (Szwecja). W 1984 r. przebywał na miesięcznym stypendium w Instytucie Pasteura w Lyonie, we Francji, był też przez jeden miesiąc wykładowcą na Uniwersytecie Kopenhaskim w Danii.

W 1985 przebywał na miesięcznym stypendium na Uniwersytecie Gandawskim w Belgii. Z kolei w latach 1986–1987 osiemnaście miesięcy spędził na Case Western Reserve University (CWRU), Cleveland,

OH, USA, jako Senior Instructor, w latach 1988–1989 trzy miesiące tamże jako Assistant Professor. W 1991 pracował przez siedem miesięcy w Zakładzie Biologii Molekularnej RWTH Instytutu Biochemii w Akwizgranie (Aachen) w Niemczech jako wizytujący profesor. W latach 1991 i 1993, przez miesiąc każdego roku, ponownie pracował w Case Western Reserve University (CWRU) w Cleveland, jako wizytujący profesor. W latach 1985–1990 pełnił funkcję Kierownika Laboratorium Immunochemii w Instytucie Chorób Wewnętrznych w AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, a w latach 1990–2005 był Kierownikiem Zakładu Immunologii Nowotworów Katedry Onkologii.

Od 1990 r. jest Kierownikiem Zakładu Diagnostyki i Immunologii Nowotworów Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.

Od 2005 r. – Kierownik Katedry Biotechnologii Medycznej AM (następnie – UM) im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

W 1992 r. powołano go na stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1998 r. – na stanowisko profesora zwyczajnego AM (obecnie UM) w Poznaniu.

Pełni(ł) następujące funkcje:

Jego dorobek naukowy to ponad 400 publikacji, ponad 500 doniesień zjazdowych, 27 rozdziałów w książkach. Jest też współredaktorem 7 książek, w tym 6 wydanych na Zachodzie oraz redaktorem 2 monografii.

170 prac jego autorstwa indeksowanych jest w bazie danych PubMed.. Łączny IF (bez streszczeń) wynosi > 800. Wg bazy Web of Science (202 prace) prof. Andrzeja Mackiewicza cytowane były ponad 8000 razy, w tym 5 prac ponad 300 razy, 3 ponad 200 razy, 7 ponad 100 razy, 15 ponad 50 razy (średnia cytowań jednej pracy - 40,76); h-index=37. Wg Google Scholar - cytowania: 10473, h-index 41, i10 (prace cytowane ponad 10 razy) = 103

Przyznano mu trzy międzynarodowe patenty (w tym w USA), następne wnioski złożone są w Europejskim Urzędzie Patentowym i w USA.